کارآفرینی مبتنی بر برند سازی در صنعت نشر
کارآفرینی مبتنی بر برند سازی د ...

دکتر مهرداد عال ... دکتر مهرداد عال ...
نام برگزار کننده :
۱۴۰۲/۰۸/۲۵
زمان :
         
دوره حقوق تأليف، ترجمه و نشر
دوره حقوق تأليف، ترجمه و نشر

دكتر سيد عباس ح ... دكتر سيد عباس ح ...
نام برگزار کننده :
۱۳۹۹/۱۰/۱۸
زمان :
         
 1